Prognóza nádorů hlavy a krkuse zaměřením na nádorový supresor p53


Prognosis of Head and Neck Tumours in Relationto Tumour Suppressor p53

Up to now there is no reliable tool for prediction of tumor biological behavior andtherapeutic response to indicated therapy. Percentage of p53 mutations in H&NSCC is reasonablyincreased. Nevertheless, the prognostic value of common p53 mutation in H&NSCC has not beenevaluated so far. Study objective: to find a correlation of tumor suppressor p53 mutation incidencein H&NSCC determined by immunohistological assay and FASAY (functional analysis of separatedalleles in yeast) fucntional test with grading, staging, tumour localization and overall survival rate.Materials and methods: specimen of 50 patients with H&NSCC mostly resected during oncosurgeryor obtained fromprobatory excision were included in the study. Gene p53was functionally analyzedby FASAY and mutation incidence by immunostaining with D07 Dakocymation monoclonal antibody.Results: Gene p53 mutation incidence determined by FASAY, respectively immunohistochemicaly,is 62%, respectively 64%. A statistical evaluation revealed a significant correlation betweenresults of both methods (p=0.0024). Even though FASAY showed closer correlation with clinicalparameters, easily available immunostaining could be used in clinical praxis and FASAY fits betterfor research purposes. Gene p53mutation incidence didn’t correlate with proliferative parameters,i.e. grading, Ki-67 or T-category of TNM classification at all. However, gene p53 showed limitingcorrelation (p=0.06) with metastatic potential. We concluded that the higher incidence of p53mutations the higher frequency of metastases. Patients with high incidence of p53 mutationsempirically had shorter survival rate, but statistical results revealed no significant correlation.Conclusion: In accordance with other studies, we concluded that p53 prognostic value should beconsidered limiting. However, we pressume further research on biomarkers like gene p53 verypromising.

Key words:
tumour supressor p53 mutation, H-NSCC, prognosis.


Autoři: H. Binková;  J. Šmardová *;  A. Krpenský **;  K. Kšicová *
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN U Sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc. Základna experimentální onkologie MOÚ, Žlutý kopec, Brno, ředitel doc. MUDr. R. Vyzula, CSc. * Patologickoanatomický ústav FN U Sv. Anny, Brno, předn **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 4, pp. 189-195.
Kategorie: Články

Souhrn

V onkologii hlavy a krku dosud není znám spolehlivý biomarker k predikci biologickéhochování nádoru a terapeutické odpovědi na různé léčebné modality. Jednou z nejčastěji detekovanýchzměn u nádorů je mutace v genu p53. Význam prognostické hodnoty mutace p53 u nádorůhlavy a krku zatím nebyl jednoznačně prokázán. Cílem práce bylo stanovení procenta mutacínádorového supresoru p53 u karcinomů hlavy a krku pomocí imunohistochemické analýzy a funkčnímtestem - FASAY, porovnání těchto výsledků, posouzení možného vztahu ke gradingu, stagingu,lokalizaci a délce přežití. Materiál a metody: v prospektivní studii bylo hodnoceno 59 vzorků primárníchnádorů hlavy a krku, z čehož byl podrobně analyzován soubor 50 spinocelulárních karcinomů.Funkční analýza genu p53 byla prováděna metodou FASAY (functional analysis of separatedalleles in yeast). Při imunohistochemické analýze byla k detekci použita monoklonální protilátkaD07 Dakocytomation. Shrnutí výsledků: procento mutací genu p53 u spinocelulárních karcinomůhlavy a krku zjištěné IHC i FASAY je vysoké - 62 a 64 %. Výsledky obou metod statisticky významněkorelují (p=0,0024). Pro klinickou praxi lze tedy využít dostupnější a jednodušší IHC. Skutečný stavklonálních mutací lépe kopíruje FASAY, která je vhodná pro výzkumné účely. Neprokázali jsmekorelaci mezi stavem p53 a proliferačními parametry - gradingem, Ki-67 ani ke stadiu T. Hraničníkorelace (p=0,06) byla zjištěna ve vztahu p53 kmetastatickému potenciálu nádoru. Nádory s mutacíp53 metastazovaly časněji. Pacienti s p53 defektními nádory v našem souboru přežívají hůře, avšaktento rozdíl se při daném počtu pacientů neprojevil jako statisticky významný. Závěr: práce v souhlasese zahraničními studiemi ukázala, že prognostická hodnota p53 se zatím jeví jako omezená.Přesto se domníváme, že pokračování ve výzkumu p53 i dalších biomarkerů je užitečné a dobudoucna slibné.

Klíčová slova:
mutace genu p53, prognóza, imunohistochemická analýza, FASAY, spinocelulárníkarcinom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se