Zkušenosti s medializací hlasivekpři léčbě insuficience hlasivkovéhouzávěru- hodnocení výsledků


Experience with Medialization of the Vocal Cords duringTreatment of Insufficiency of the True Glottis - Evaluation of Results

The authors evaluate the results obtained in a group of implemented medializationsof the vocal cord. Thyroplasty type 1 was performed 14 times, injection of teflon paste 7 times andinjection of Gelaspon once. Eleven operations were made on account of atrophy of the vocal cord,12 operations on account of unilateral paresis of the vocal cord, in one case a post-traumaticcondition of the larynx was involved. The maximal phonation time after surgery increased inpatients with atrophy by 3 seconds, in patients with pareses of the vocal cord by 9 seconds. Therange of the voice was improved on average by by 6 tones in operated unilateral pareses of the vocalcord and by two tones in atrophy of the vocal cord. The intensity range of the voice improved onaverage in operated atrophies of the vocal cords by 8 dB, in operated pareses of the vocal cords by12 dB. According to subjective data reported by the patients the voice improved in 13 instances andbecame normal or almost normal in 11 instances. Preoperative vocal fatigue receded in 16 instancesand improved in eight. Difficulties with food aspiration were reported in seven cases, in five theyreceded completely, in two they improved.

Key words:
phonosurgery, medialization of the vocal cords thyroplasty, teflon injection.


Autoři: M. Kučera;  J. Dršata;  I. Nováková
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 4, pp. 205-208.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí výsledky souboru 24 provedených medializací hlasivky. Tyroplastika I.typu byla provedena 14krát, injektáž teflonové pasty 7krát a 1krát injektáž Gelasponu. Jedenáctvýkonů bylo provedeno z důvodu atrofie hlasivky, 12 operací z důvodu jednostranné parézy hlasiv-ky, v jednom případě se jednalo o poúrazový stav hrtanu. Maximální fonační čas se pooperačněprodloužil u souboru nemocných s atrofií o 3 sekundy, u pacientů s parézou hlasivky o 9 sekund.Tónový rozsah hlasu byl zlepšen v průměru o 6 celých tónů u operovaných jednostranných parézhlasivky a o 2 celé tóny u atrofií hlasivky. Intenzitní rozpětí hlasu se v průměru zlepšilo u operova-ných atrofií hlasivek o 8 dB, u operovaných paréz hlasivek o 12 dB. Dle subjektivních údajů pacientůbyl hlas zlepšen ve 13 případech, normalizován nebo téměř normalizován v 11 případech. Předope-rační hlasová únavnost odezněla v 16 případech a v osmi případech byla zlepšena. Potíže s aspiracípotravy byly udávány v sedmi případech, u pěti operovaných plně odezněly, u dvou došlo kezlepšení.

Klíčová slova:
fonochirurgie, medializace hlasivek, tyroplastika, injektáž teflonu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se