Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO dňa 15. 4. 2014 v zasadačke Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 3, pp. 205-206.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Prítomní členovia výboru: Profant, Doležal, Barta, Sičák, Balcová, Foldi, Volmutová, Kováč, Hlavačková

Ospravedlnení: Klačanský, Heriban

Predsedovia sekcií: Kabátová, Hlavačková, Sičák, Volmutová,

Predsedkyňa volebnej komisie: Volmutová Z.

Členka revíznej komisie: Pavlovčinová

Sekretárka SSO: Horváthová

Účtovníci SSO: manželia Zápražní

Program:

 1. Privítanie novozvolených členov výboru SS0 2014 – 2019.
 2. Výsledky volieb do Výboru SSO.
 3. Súčasný stav financií SS0 k 28. 2. 2014.
 4. Správa Dozornej rady s uzávierkou financií na rok 2013.
 5. Zápisnica z prechádzajúceho výboru a kontrola uznesení.
 6. Odovzdanie funkcie predsedu SSO.
 7. Voľba vedeckého sekretára Výboru SSO 2014 – 2019.
 8. Rôzne.

1. Zasadnutie otvoril dosluhujúci predseda SSO Profant, ktorý privítal novozvolených členov a vyzval všetkých na odsúhlasenie navrhnutého programu.

2. Výsledky volieb do Výboru SSO. Predsedníčka volebnej komisie Zuzana Volmutová oboznámila prítomných o priebehu a výsledku volieb do Výboru SSO. Novým predsedom SSO sa stal Pavel Doležal, ktorý získal najviac hlasov. Ďalší členovia : Profant, Sičák, Hlavačková, Kováč, Volmutová D., Balcová, Barta, Klačanský.

3. Súčasný stav financií SS0 k 28. 2. 2014. Stav na bežnom bankovom účte vedenom v Sberbank Slovensko, a.s., má zostatok k 28. 2. 2014 vo výške 25 988,16 EUR. Stav pokladničnej hotovosti k rovnakému dátumu je 969,96 EUR. Správu o hospodárení predniesla účtovníčka SS0 Ing. Zápražná. Správa je veľmi podrobná, presná, obsahuje všetky pohľadávky, záväzky, faktúry (vrátane neuhradených) cestovné náhrady, daňové platby, aktíva a pasíva. Celkové výnosy spoločnosti boli v roku 2013 nižšie ako náklady (30 039,21 EUR vs 32 708,42 EUR)K prednesenej správe sa diskutovalo o vymožiteľnosti pohľadávky fy Meetcentives (672,12 EUR) z kongresu Umelecký hlas 2012. Uznesenie č. 7/2014: Výbor požiada organizátorku kongresu „Umelecký hlas“ Šebovú, aby predložila kalkuláciu plánovaného kongresu v máji 2014. Termín: do mesiaca. Zodpovedný: Doležal.

4. Správa Dozornej rady s uzávierkou financií na rok 2013. Členka dozornej rady Pavlovčinová prečítala správu dozornej rady o inventarizácii a hospodárení s finančnými prostriedkami.

Správa má tri časti:

 • Kontrola plnenia Uznesení Výboru SSO - všetky uznesenia boli splnené (príloha zoznam uznesení).
 • Kontrola účtovných dokladov bez nedostatkov.
 • Kontrola inventarizácie bez nedostatkov.

5. Zápisnica z prechádzajúceho výboru a kontrola uznesení. Nesplnilo sa uznesenie o návrhu hlavného odborníka pre ORL z dvoch dôvodov. Pred dvoma rokmi výbor navrhol dr. Sičáka do funkcie hlavného odborníka pre ORL, ale tento návrh nebol akceptovaný, resp. výbor nedostal žiadnu odpoveď z MZ. Preto sa realizácia ďalšieho návrhu posunula až na obdobie po zvolení nového výboru. Hlasovaním výbor schválil do funkcie hlavného odborníka pre ORL Profanta.Uznesenie č. 8 /2014: Výbor navrhuje Profanta do funkcie hlavného odborníka pre odbor ORL. List o návrhu pošle generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia MZ SR predseda Doležal. Zodpovedný: Doležal, termín do 1 mesiaca.

6. Odovzdanie funkcie predsedu SSO. Predseda SSO Profant poďakoval celému výboru za podporu a spoluprácu vo dvoch funkčných obdobiach o odovzdal funkciu novému predsedovi SSO Doležalovi.

7. Voľba vedeckého sekretára Výboru SSO 2014 – 2019. Výbor jednohlasne zvolil Tibora Bartu do funkcie vedeckého sekretára SSO.

8. Rôzne.

 • a) Informácia od prof. Betku o účasti na Európskom kongrese v Prahe v júni 2015 (pre slovenských a českých účastníkov bude kongresový poplatok 250 EUR. Lekár do 35 rokov uhradí 100 EUR (pri platbe na mieste 300 EUR).
 • b) Predseda sekcie klinických logopédov Čabiňák žiada o pravidelnú dotáciu sekcie, ktorú výbor schvaľuje. Keďže ide o vopred dohodnutú platbu, netvorí sa samostatné uznesenie.
 • c) Uznesenie č. 9/2014: Výbor schvaľuje odmenu za organizáciu Otologického dňa a Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha 9.-12. 3. 2014 v Bratislave pre sekretárku Horváthovú 250 EUR Netto. Termín vyplatenia do 1 mesiaca. Zodpovedný: predseda SSO.
 • d) MUDr. Rečičárová požaduje od výboru úhradu, resp. doplatok, za organizovanie kurzu vo foniatrii „Nácvik hlasu a reči v praxi“ dňa 14. 12. 2013 v Žiline so zahraničnou lektorkou. Doteraz nepredložila výboru požiadavku písomne a sumu o ktorú žiada.
 • e) Hlavačková zdôraznila, že výbor má teraz členenie v pomere 6:3 (štátnych a neštátnych otorinolaryngológov), čo nie je v súlade dohodou schválenou na plenárnej schôdzi, kde sa stanovil pomer 5:4. Výbor sa po diskusii zhodol, že dr. Kováč je členený medzi neštátnych lekárov, a preto je pomer 5:4 zachovaný.
 • f) Dr. Balcová upozornila na Vyhlášku MV SR 9/2009, podľa ktorej sa majú posudzovať minimálne požiadavky na sluch u vodičov. Profesionálni vodiči musia mať vyšetrený sluch, ale vyhláške vôbec nedefinuje pod-mienky minimálneho sluchu. Neuvádza žiadne parametre na vyšetrenie sluchu, ani na vyradenie vodiča pri poruche sluchu. Výbor SSO musí dať návrh na zákonodarcu, aby sa doplnili minimálne kritéria do vyhlášky. Uznesenie č. 10/2014: Predseda SSO pošle stanovisko spoločnosti na MV SR o nedostatku tohto zákona. Termín: do mesiaca. Zodpovedný. Doležal. Uznesenie č. 11/2014. Audiologická a foniatrická sekcia si pripraví podklady pre stanovenie minimálnych požiadaviek na sluch pre profesionálnych vodičov na posúdenie ich spôsobilosti. Termín : do troch mesiacov. Zodpovední: Volmutová, Kabátová.

Zapísal: Doležal

Overil: Barta


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se