Hodnocení dotazníku spokojenosti účastníků ORL kongresu v Hradci Králové


Evaluation of the Satisfaction Questionnaire in Participants of ORL Congress in Hradec Králové

The objective of the present communication is the evaluation of the structures questionnaire by participants of the 5th Czech-Slovak Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery in Hradec Králové. The participants favorably evaluated the organization structure of the congress: round tables, instruction courses, free communications and electronic posters. The positive responses to the newly introduced form of electronic posters and related discussions were also expressed, as well as the introduction of video recording of the round tables and electronic posters on the website. In addition to the professional aspects, higher requirements of the participants as to the catering services and social part of the congress are concerned should be give more attention in the future.

Keywords:
ORL congress, questionnaire, participant satisfaction


Autoři: Viktor Chrobok 1 ;  P. Čelakovský 1;  Jan Mejzlík 2
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  přednosta prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph. D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice 1;  přednosta MUDr. J. Mejzlík, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 4, pp. 226-231.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Souhrn

Cílem předkládaného sdělení je hodnocení strukturovaného dotazníku účastníky 5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové. Pozitivně byla hodnocena organizační struktura kongresu: kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. Pozitivní ohlas byl také vyjádřen na nově zavedenou formu elektronických posterů a k nim probíhající diskuse, i na uvedení video záznamu kulatých stolů a elektronických posterů na internetu.

Účastníci mají vyšší požadavky na kvalitu cateringové služby a společenskou část kongresu, kterým by měla být vedle odborné stránky kongresu věnována v budoucnu dostatečná pozornost.

Klíčová slova:
ORL kongres, dotazník, spokojenost účastníků

ÚVOD

Ve dnech 23. - 25. května 2013 se v Hradci Králové konal 5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který byl současně 75. kongresem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 60. kongresem Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku a Kongresem nelékařských zdravotnických pracovníků (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků).

Cílem předkládaného sdělení je hodnocení strukturovaného dotazníku, který byl po skončení kongresu elektronicky rozeslán účastníkům s žádostí o vyplnění. Vlastní zprávě z kongresu je věnováno samostatné sdělení v našem časopisu.

METODIKA

Strukturovaný dotazník s 29 otázkami byl rozeslán 570 účastníkům kongresu. Celkem 93 respondentů vyplnilo dotazník a odeslalo elektronicky zpět. Návratnost dotazníků byla 16,3 %. V následujícím textu je vždy uvedena otázka a procenta jednotlivých odpovědí, včetně grafického vyjádření. Otázky 21 až 28 hodnotily odpovědi spokojenosti na škále 1 až 5 (jako známky ve škole), vždy je uveden průměr (průměrná známka, 1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

VÝSLEDKY

1. Které dny jste navštívil kongres?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

čtvrtek 75,3 %

pátek 91,4 %

sobota 76,3 %

2. Při účasti na celostátním kongresu preferuji více termín kongresu ve dnech

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

čtvrtek – pátek – sobota 70,7 %

středa – čtvrtek – pátek 29,3 %

3. Kolik je Vám roků?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

do 35 (včetně) 17,2 %  

35-59 67,7 %  

60 a více 15,1 %

4. Vyhovovala Vám organizační struktura odborného programu kongresu (kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení, elektronické postery)?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

ano 90,3 %             

ne 6,5 % 

nevím 3,2 %

5. Má pro mne význam účast anglicky hovořících zahraničních odborníků?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

ano 63,0 %          

ne 28,3 %               

nevím 8,7 %

6. Kolik instruktážních kurzů jste navštívil?

(odpovědělo 69, neodpovědělo 24)

1: 37,7 %   

2: 36,2 %   

3: 18,8 %   

4: 5,8 %   

5: 1,4 %

7. Cenu za instruktážní kurzy 100 Kč hodnotím jako

(odpovědělo 88, neodpovědělo 5)

přiměřená 79,5 %  

nízká 9,1 %   

vysoká 4,5 %   

nevím 6,8 %

8. Témata kulatých stolů považujete za aktuální a vhodně zvolené?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

ano 85,7 %    

ne 2,2 %    

nevím 12,1 %

9. Navštívil jste vystavené postery?

(odpovědělo 73, neodpovědělo 19)

ano 79,3 %   

ne 20,7 %

10. Účastnil jste se hlasování o nejlepší poster? (odpovědělo 23, neodpovědělo 68)

ano 25,3 %    

ne 74,7 %

11. Je přínosná krátká prezentace posteru (3 minuty a 2 minuty diskuse)?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

ano 70,3 %    

ne 7,7 %    

nevím 22,0 %

12. Audio-video záznam kulatých stolů s umístěním na internetu považuji za přínosný?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

ano 82,4 %    

ne 4,4 %    

nevím 13,2 %

13. Elektronické postery umístěné na internetu považuji za přínosné?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

ano 91,3 %    

ne 2,2 %    

nevím 6,5 %

14. Společenský program splnil má očekávání

(odpovědělo 89, neodpovědělo 4)

ano 48,3 %    

ne 15,7 %    

nevím 36,0 %

15. Navštívil jste výstavu firem?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

ano 84,8 %    

ne 15,2 %

16. Byla výstava firem přínosná?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

ano 84,8 %    

ne 0 %     

nevím 15,2 %

17. Účastnický poplatek je na celostátním sjezdu

(odpovědělo 89, neodpovědělo 4)

přiměřený 73,0 %    

příliš vysoký 24,7 %    

příliš nízký 2,2 %

18. Je správné, že nečlenové ORL společnosti platí za účast na kongresu vyšší kongresové poplatky?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

ano 70,3 %   

ne 14,3 %    

nevím 15,4 %

19. Považujete za užitečné, aby během obědové přestávky probíhala firemní „lunch sympozia“ podobně jako tomu je na zahraničních sjezdech?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

ano 52,7 %    

ne 17,2 %  

nevím 30,1 %

20. Uvítali byste, aby byl během sjezdu (před sjezdem, po sjezdu) organizován pro doprovázející osoby nebo účastníky další aktivity (návštěvy památek, zájezdy)?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

ano 46,2 %    

ne 36,6 %   

nevím 17,2 %

21. Jak hodnotíte konferenční prostory - velikost a úroveň vybavení sálů?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

velmi spokojen 62    

spíše spokojen 28    

nemám názor 0     

spíše nespokojen 1    

velmi nespokojen 1   

průměr 1,38

22. Jak hodnotíte technické vybavení kongresových prostor?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

velmi spokojen 62    

spíše spokojen  27    

nemám názor 3     

spíše nespokojen 1    

velmi nespokojen 0   

průměr 1,39

23. Jak hodnotíte cateringové služby během konference – kvalita jídla, rozmanitost nabídky?

(odpovědělo 92, neodpovědělo 1)

velmi spokojen 17   

spíše spokojen 36    

nemám názor 12    

spíše nespokojen 19   

velmi nespokojen 8    

průměr 2,62

24. Jak hodnotíte služby registračního oddělení - ochota, znalosti?

(odpovědělo 93, neodpovědělo 0)

velmi spokojen 58    

spíše spokojen 32    

nemám názor 0    

spíše nespokojen 3    

velmi nespokojen 0    

průměr 1,44

25. Jak hodnotíte webové stránky a on-line formuláře - jejich srozumitelnost, grafické zpracování?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

velmi spokojen 45    

spíše spokojen 37    

nemám názor 4     

spíše nespokojen 2   

velmi nespokojen 3   

průměr 1,69

26. Jak hodnotíte webové stránky akce - rychlost aktualizace informací?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

velmi spokojen 49  

spíše spokojen 36

nemám názor 3    

spíše nespokojen 3   

velmi nespokojen 1    

průměr 1,59

27. Jak hodnotíte tiskoviny a informace v nich - finální program a Sborník abstrakt?

(odpovědělo 91, neodpovědělo 2)

velmi spokojen 52    

spíše spokojen 30   

nemám názor 4     

spíše nespokojen 4    

velmi nespokojen 1    

průměr 1,59

28. Lze tisky nahradit informacemi na webu?

(odpovědělo 88, neodpovědělo 5)

ano 42,0 %    

ne 58,0 %

29. Co lze zlepšit? Postrádal/a jste nějakou službu?

(odpovědělo 26, neodpovědělo 67)

Kritické příklady:

  • Troška dlhšie prestávky a kvalitná káva, ktorú som ochotná aj zaplatiť.
  • Preferuji sjezdy hlavně v období víkendu, jako to mají jiné odbornosti, tedy pátek, sobota a neděle. Dále by byla vhodná i ambulantní větev pro ambulantní lékaře, které část sdělení vůbec nezajímá, protože mají "svoje otázky a témata".
  • Vadil mi někdy poměrně krátký čas určený na diskuse a přísný časový režim. Také souběh dvou z mého pohledu zajímavých témat člověka zamrzí.
  • Příliš malý prostor pro společenský večer pro takový počet lidí - málo židlí, jídla i pití, jinak byl kongres na velice dobré úrovni.

Pozitivní příklady:

  • Nevím, přišlo mi to dokonalé. Všetko bolo super. Jsem spokojen, dík!
  • Nemusíte zlepšovat nic, takto organizovaný kongres v budoucnu míním znovu navštívit.

DISKUSE

Organizátoři kongresu a výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP považuje za účelné mít zpětnou vazbu o kvalitě celostátní odborné akce, aby bylo možné v budoucnu kongresy připravit v dobré odborné kvalitě a ke spokojenosti účastníků. Přestože návratnost odpovědí na dotazník nebyla vysoká – pouze 16,3 %, pokusíme se učinit z hodnocení dotazníku závěry. Návratnost dotazníku, který byl zaslán v roce 2009 po pražském kongresu prof. Betkou (1), byla přibližně shodná (50 z 347, tj. 14 %).

Většina respondentů preferuje pořádat kongres ve dnech čtvrtek až sobota, což vyjadřuje pravděpodobně názor privátních lékařů, zařadit do kongresových dnů sobotu a ochotu lékařů vzdělávat se i ve volném dni. Hlavním kongresovým dnem je pátek, pokud je kongres zahájen ve čtvrtek. Je překvapující, že kongresu se zúčastnilo velmi málo mladých lékařů do 35 let, pouze 43 z 570.

90 % odpovědí vyjádřilo spokojenost s organizační strukturou kongresu - kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. Více než 60 % účastníků považuje za významnou účast zahraničních odborníků. Přestože většina považuje cenu za instruktážní kurz 100 Kč za přiměřenou, více než 70 % respondentů navštívilo pouze jeden až dva kurzy, z maximálního počtu 5 kurzů. Na kongresu bylo cekem 20 instruktážních kurzů v 5 blocích. Široká a mezioborová témata kulatých stolů, vybraná organizátory kongresu, byla hodnocena kladně. Ke shodným závěrům dospěli Betka a kolektiv při hodnocení kongresu v roce 2009 (1). Nově zavedené elektronické postery byly aktivně navštíveny, pozitivně byla hodnocena krátká prezentace posterů a diskuse, hlasování o nejlepší poster se však účastnila pouze čtvrtina dotázaných. Další novinkou, která byla hodnocena velmi kladně, je umístění audio-video záznamů kulatých stolů a elektronických posterů na internetu.

Společenská část neuspokojila 16 % odpovídajících, zatímco výstava firem byla navštívena většinou účastníků. Kriticky byla hodnocena úroveň stravování. Finanční náročnost kongresu je přiměřená, většina souhlasí s vyššími kongresovými poplatky pro nečleny ORL odborné společnosti. „Lunch sympozia“ a mimo kongresové aktivity preferuje pouze polovina respondentů.

ZÁVĚR

Česko-slovenský kongres v Hradci Králové v roce 2013 se snažil účastníkům nabídnout organizační strukturu odpovídající mezinárodním zahraničním akcím - kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. Dále byly nově zavedené elektronické postery a k nim probíhající diskuse, uvedení video záznamu kulatých stolů a elektronických posterů na internetu pro účastníky kongresu a s časovým odstupem pro členy odborné ORL společnosti. Odborná část ORL kongresu v Hradci Králové byla většinou účastníků hodnocena velmi kladně. Na druhé straně je patrná vyšší náročnost účastníků na cateringové služby a společenskou část kongresu, kterým by měla být věnována do budoucna zvýšená pozornost.

Adresa ke korespondenci:

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05  Hradec Králové

e-mail: chrobok@fnhk.cz


Zdroje

1. Betka J., Nártová E., Plzák J.: Zpráva o dotazníkové akci o průběhu 72. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 59, 2010, s. 85-89.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se