Devadesáté výročí vzniku Československé (České) Otorinolaryngologické společnosti


Ninety Year Anniversary of the Czechoslovak (Czech) Society of Otorhinolaryngology

The article deals with the ninety years of history of the Czechoslovak (Czech) Society of Otolaryngology (Czech Society of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery) since the day of origin (15th May, 1921). Briefly, the development, organization and scientific-professional activities in the time periods marked by political events are outlined, specifically the years 1921–1939, 1939–1945, 1945–1969, 1969–1989, 1989–1993 a 1993–2011, respectively.

Keywords:
Czechoslovak, Czech, society of otolaryngology, 90 year anniversary of foundation


Autoři: J. Betka 1;  Z. Voldřich 2;  E. Košľabová 1
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc., FCMA Klinika dětské otorinolaryngologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 1;  přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 4, pp. 168-172.
Kategorie: Úvodníky

Souhrn

Publikace se zabývá devadesátiletou historií Československé a České otorinolaryngologické společnosti od dne jejího vzniku (15. 5. 1921). Uvádí stručně její vývoj a organizační i vědecko-odbornou činnost v časových úsecích ohraničených politickými událostmi, tedy obdobími let 1921–1939, 1939–1945, 1945–1969, 1969–1989, 1989–1993 a 1993–2011.

Klíčová slova:
Československá, Česká, otorinolaryngologická společnost, 90. výročí vzniku


V roce 2011 uplynulo 90 let od založení Česko­slovenské otorinolaryngologické společnosti. Její činnost po celé toto období zaznamenávali a vyhodnocovali naši významní předchůdci (1 – 12). Na základě jejich prací a pozdějších skutečností si dovolujeme předložit stručný přehled důležitých údajů, které měly a mají vliv na vývoj otorinolaryngologie v našich zemích po organizační, odborné i vědecké stránce.

30. 11.1906 – Volné sdružení českých otolaryngologů (vzniklo z iniciativy prof. MUDr. Otokara Frankenbergera, přednosty Českého ústavu laryngologického), jeho činnost byla ukončena v roce 1914 v souvislosti s vypuknutím první světové války.

15. 5.1921 – Vznikla Česká společnost otolaryngologie (podnět k založení dali prof. MUDr. O. Kutvirt, prof. MUDr. K. Výmola a prof. MUDr. J. Císler). Předsedou byl prof. MUDr. Otakar Kutvirt, přednosta pražské ORL kliniky. Výbor měl 7 členů, 2 náhradníky, 2 revizory účtů; celkem společnost měla 37 členů. Jednatelem byl doc. MUDr. Antonín Přecechtěl.

1923 – 1924 – Došlo k přejmenování na Česko­slovenskou otolaryngologickou společnost (správní rok).

1939 – 1945 – V důsledku okupace a rozpadu státu nastala další změna názvu na Českou otolaryngologickou společnost.

1945 – Obnovení Československé otolaryngologické společnosti.

1950 – Ustavení Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně.

1951 – Československá ORL společnost se stala jednou z jejích 29 sekcí.

1953 – Založena Slovenská odbočka ORL sekce Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně (pod vedením doc. MUDr. J. Lajdy).

1969 – V rámci federalizace státu vznikají dvě samostatné ORL společnosti

- Česká ORL společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně,

- Slovenská ORL společnost Slovenské lékařské společnosti.

1990 – Česká ORL společnost rozšiřuje svůj název i náplň na Českou společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

2011 – Dochází k zatím poslední změně v Českou společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Česká (Československá) otolaryngologická společnost  v letech 1921–1939

Konalo se 6 – 8 odborně-vědeckých schůzí ročně, vždy v sobotu, na programu byly přednášky a demonstrace. Každý rok byla organizována valná hromada s dvoudenním sjezdem (první se uskutečnila v roce 1922). Od roku 1922 byly vydávány roční výroční Zprávy o činnosti (uveřejňovány byly stručné obsahy referátů a demonstrací ze schůzí i sjezdů, doplněné souhrny v anglickém a francouzském jazyce).

1925 – Společnost měla 41 členů a 9 dopisujících ze zahraničí (mj. prof. A. Hautant, Paříž, Dr. A. Šercer, Záhřeb, prof. J. V. Vojaček, Leningrad a prof. G. Portmann, Bordeaux). ORL kliniky byly dvě - v Praze a v Brně.

V Bratislavě byla založena v roce 1920 prof. MUDr. P. Záviškou otiatrická ambulance a v následujícím roce prof. MUDr. B. Wiškovským rinolaryngologická ambulance.

1926 – Za spoluúčasti prof. MUDr. O. Kutvirta bylo ustanoveno Collegium otorhinolaryngologicum amicitiae sacrum.

1928 – V Bratislavě došlo ke zřízení dvou klinik – otiatrické (přednosta prof. MUDr. P. Záviška) a rinolaryngologické (přednosta prof. MUDr. B. Wiškovský).

1931 – Za nejlepší práci v oboru prvně udělena Kutvirtova cena.

1936 – Byla vydána Československá ORL bibliografie za léta 1850 - 1930, další vyšla až v roce 1960 a zahrnovala časové období 1945 - 1960.

Česká otolaryngologická společnost v době protektorátu 1939–1945

Sjezdy  byly zakázány a byl redukován počet schůzí. Čeští přednostové byli zbaveni vedení klinik. Mohly však vycházet výroční Zprávy o činnosti.

Československá (Česká) otolaryngologická společnost po roce 1945

Byly zřízeny nové ORL kliniky:

v Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Košicích a v Martině,

v Praze - Dětská ORL klinika v rámci Fakulty dětského lékařství UK

                  ORL klinika Hygienické fakulty UK

                  ORL klinika na Bulovce jako součást

                  Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (1964)

                  Foniatrická klinika UK (1967)

                  ORL klinika 3. LF UK a ÚVN Praha (2007)

v Brně - Dětská ORL klinika (1980)

v Ostravě - ORL klinika FN (l992)

v Pardubicích - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice Pardubice (2002).

Vzniklo množství ORL primariátů a poliklinických pracovišť. Po 50 letech se začaly konat měsíční vědecké schůze, kromě Prahy také kolem regionálních klinických center v Hradci Králové, Brně, Plzni, Olomouci, Bratislavě a Košicích.

1953 – Došlo k ustanovování hlavních odborníků MZd pro obor ORL. Tuto funkci postupně zastávali - akademik A. Přecechtěl, prof. MUDr. K. Sedláček, CSc., doc. MUDr. P. Škeřík, DrSc., prof. MUDr. I. Hybášek, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Funkce hlavního odborníka byla krátkodobě obnovena v roce 1998 – 1999, kdy byl ministrem zdravotnictví Ivanem Davidem pro obor otorinolaryngologie jmenován hlavním odborníkem prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Prof. MUDr. K. Sedláček, CSc.
Prof. MUDr. K. Sedláček, CSc.

Doc. MUDr. P. Škeřík, DrSc.
Doc. MUDr. P. Škeřík, DrSc.

V časovém úseku let 1945–2011 byla třikrát vypracována koncepce oboru

1969 – Samostatně pracovaly výbory České a Slovenské ORL společnosti, koordinační činnost vykonával federální výbor, sestávající se z výborů obou společností (do 31. 12. 1992).

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Po roce 1989 došlo k výraznému rozmachu odborných a vědeckých aktivit v rámci státu a zejména ve styku se zahraničními klinikami a společnostmi (pořádání kongresů, účast na akcích v cizině, studijní pobyty, členství v celoevropských a celosvětových organizacích).

Přibyly ovšem organizačně-odborné úkoly spojené s přestavbou zdravotnictví a vysokého školství (spolupráce se zdravotními pojišťovnami na tvorbě sazebníků, změny v systému vzdělávání, akreditace pracovišť aj.).

Od prvních let existence ORL společnosti byly zřizovány při jejich výborech pracovní komise za účelem řešení specifických podmínek oboru.

Vzhledem k narůstajícímu počtu členů a přibývajícím úkolům byly komise v roce 1990 přeměněny v sekce.

Do roku 2011 ukončily činnost komise (sekce):

– skleromová, broncho-ezofagická, pro studium vlivu zevního prostředí, nástrojová a počítačová.

V roce 2011 aktivně pracovaly sekce:

foniatrická, dětské ORL, otoneurologická,

onkologická, mladých otorinolaryngologů,

ambulantních ORL lékařů,

endokrinochirurgická,

ekonomická a vztahu s pojišťovnami,

laryngologická,

otologická, rinologická a chirurgie lební baze.

Jednotlivé sekce pořádaly řadu odborných a vědeckých konferencí, sjezdů, kongresů a sympozií s mezinárodní a mezioborovou účastí. Některé z nich mají již mnohaletou tradici (Otologický den, Chvojkovy dny v Olomouci, Ningerovy dny v Luhačovicích, Celoarmádní odborná shromáždění vojenských otorinolaryngologů, zaměřená v posledních letech na chirurgii lební baze  s účastí neurochirurgů a maxilo-faciálních chirurgů, Foniatrické dny E. Sedláčkové, Jihočeské ORL dny, Beskydské ORL dny, RAPL dny v Karlově Studánce, Kongresy mladých otorinolaryngologů, ORL konference pardubického regionu, Střešovické jaro, Dny středoněmeckých a českých ORL lékařů, meziregionální semináře v Opavě, mezinárodní kongresy pořádané ORL klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a ORL klinikou 1. LF UK v Motole, ORL fórum, Kongresy SAOF).

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku organizuje pravidelně (stejně jako její předchůdkyně) jedenkrát ročně národní konference (kongresy) s mono- nebo polytematickou náplní, téměř vždy s mezinárodní účastí (do roku 2011 v počtu 73).

Z podnětu prof. MUDr. M. Profanta, CSc., se uskutečnily již čtyři česko - slovenské a slovensko – české ORL kongresy s hojnou účastí ze zahraničí (Brno – 2005, Piešťany – 2007, Praha – 2009, Horný Smokovec – 2011).

Rovněž některá další odborná jednání obnovila společný česko – slovenský a slovensko – český charakter (Celoarmádní odborná shromáždění vojenských otorinolaryngologů, Kongresy mladých otorinolaryngologů, Foniatrické dny E. Sedláčkové). Místa jejich konání se střídají mezi ČR a SR.

Výbor ORL společnosti inicioval vydávání odborného časopisu.

1952 – Začal vycházet časopis Československá otolaryngologie, původně čtyřikrát, později šestkrát ročně.

1992–1993 – Byl změněn jeho název na Česko­slovenská otorinolaryngologie a foniatrie.

1994 – Vzhledem k rozdělení federace bylo nutné další přejmenování, časopis se od té doby nazývá Otorinolaryngologie a foniatrie a je vydáván čtyřikrát za rok. (Časopis je zařazen do Medline, indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR, se zpětnou platností byl digitalizován od roku 2004).

Ve funkci vedoucího redaktora působili – plk. MUDr. Josef Kiml, DrSc., prim. Doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc., prim. plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc. a prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (dosud). Nejdelší dobu byl šéfredaktorem foniatr plk. MUDr. J. Kiml, DrSc.

 

Plk. MUDr. J. Kiml, DrSc.
Plk. MUDr. J. Kiml, DrSc.

Předsedové Československé (České) ORL společnosti

 

1921 – Prof. MUDr. Otakar Kutvirt
1921 – Prof. MUDr. Otakar Kutvirt

 

1931 – Prof. MUDr. Karel Výmola
1931 – Prof. MUDr. Karel Výmola

 

1935 – Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl
1935 – Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl

 

1951 – Prof. MUDr. Bedřich Wiškovský
1951 – Prof. MUDr. Bedřich Wiškovský

 

1952 – Prof. MUDr. František Kotyza, DrSc.
1952 – Prof. MUDr. František Kotyza, DrSc.

 

1960 – Prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc.
1960 – Prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc.

 

1973 – Prof. MUDr. Vladimír Chládek, DrSc.
1973 – Prof. MUDr. Vladimír Chládek, DrSc.

 

1981 – Prof. MUDr. Stanislav Tichý, DrSc.
1981 – Prof. MUDr. Stanislav Tichý, DrSc.

 

1990 – Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. (dohodnuté dvouleté funkční období)
1990 – Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.
(dohodnuté dvouleté funkční období)

 

1993 – Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. (dohodnuté dvouleté funkční období)
1993 – Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.
(dohodnuté dvouleté funkční období)

 

1995 – Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
1995 – Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

 

1999 – Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
1999 – Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

 

2001 – Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
2001 – Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

 

2010 – Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
2010 – Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

(Do roku 1969 byl vždy místopředsedou otorinolaryngolog ze Slovenska.)

90 let je dlouhé období, ve kterém bylo vykonáno mnoho pro rozvoj československé a české otorinolaryngologie po vědecko-odborné, pedagogické i organizační stránce. Nelze v této publikaci vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili  o úspěchy oboru. Není to ani jejím účelem. Výčet jejich jmen a činností by zasluhoval obšírné samostatné pojednání, dnes již i s historickým nadhledem. Pro bližší seznámení alespoň s částí významných otorinolaryngologických osobností odkazujeme na sdělení prof. MUDr. E. Černého, DrSc. z roku 1992 (2). Smyslem naší práce bylo upozornit na vývoj naší otorinolaryngologie zejména mladší (stávající pátou) generaci českých ORL lékařek a lékařů.

Práce v upravené formě byla přednesena na 4. slovensko - českém kongresu ORL a chirurgie hlavy a krku dne 8. září 2011 v Hornom Smokovci.

Adresa ke korespondenci:

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84

150 06  Praha 5 Motol

e-mail: jan.betka@fnmotol.cz


Zdroje

1. Bláha, K.: 40 let budování československé otolaryngologie. Čs. Otolaryng., 34, 1985, s. 129-134.

2. Černý, E.: K sedmdesátému výročí vzniku České otolaryngologické společnosti. Čs. Otolaryngol. a Foniatr., 41, 1992, č. 6, s. 321-326.

3. Hladký, R.: 20 let československé otolaryngologie po II. světové válce. Čs. Otolaryng., 14, 1965, s. 259-260.

4. Hlaváček, V.: Historie Československé ORL společnosti v období 1921 – 1946. Čs. Otolaryng., 20, 1971, č. 2, s. 49-51.

5. Hybášek, I.: Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku jubilující. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, č. 2, s. 73-77.

6. Kotyza, F.: 15 let budování nového Československa. Čs. Otolaryng., 10, 1961, s. 54-57.

7. Ninger, F.: Dosavadní činnost Československé otolaryngologické společnosti. Čs. Otolaryng., 1, 1952, č. 4, s. 145-155.

8. Přecechtěl, A.: Vývoj československé otolaryngologie po II. světové válce. Čs. Otolaryng., 9, 1960, s. 65-74.

9. Přecechtěl, A.: Začátky československé otolaryngologie. Čs. Otolaryng., 12, 1963, s. 322-329.

10. Sedláček, K.: Činnost Československé ORL společnosti sekce Československé lékařské společnosti J. Ev. Purkyně za posledních 15 let. Čs. Otolaryng., 10, 1961, s. 57-60.

11. Sedláček, K.: Historie Československé ORL společnosti v období od roku 1947 do roku 1971. Čs. Otolaryng., 20, 1971, s. 51-55.

12. Škeřík, P., Betka, J. a kolektiv autorů: Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě. Nakladatelství Medea, M. Branšovský, Rudolfov u Českých Budějovic, 2003, s. 1-144.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se