Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči – vliv věku


The Contribution of Binaural Amplification to Speech Intelligibility – Effect of Age

The paper analyzes quantitative contribution of binaural correction as compared with monaural correction in persons up to 75 years of age and over 75 years in precisely defined signal-to noise ratio (SNR). Accordingly, 95 subjects younger than as well as 94 subjects older than the given age limit were examined. The results made it clear that the contribution of hearing aid on the other ear in cases of side symmetry is statistically comparable in both groups.

Key words:
binaural correction, hearing aid, speech intelligibility.


Autoři: R. Havlík
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr, s. r. o., Brno přednosta doc. MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 1, pp. 7-9.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce analyzuje kvantitativní přínos binaurální korekce oproti korekci monaurální u osob do 75 (včetně) a nad 75 let věku, a to v přesně definovaných odstupech signál-šum (SNR). Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 95 osob mladších a 94 starších než je uvedená věková hranice. Z výsledků vyplývá, že přínos sluchadla na druhém uchu je při stranové symetrii sluchu v obou skupinách statisticky srovnatelný.

Klíčová slova:
binaurální korekce, sluchadlo, srozumitelnost řeči.

ÚVOD

V průběhu stárnutí, především ve vysokém věku, dochází k degenerativním změnám nejen v periferní, ale též v centrální části sluchového ústrojí. Srozumitelnost řeči se snižuje více, než by odpovídalo prahům sluchu pro čisté tóny (2, 7, 8, 9).

MATERIÁL A METODIKA

Základní podmínky pro zařazení probandů do výzkumného souboru, uspořádání experimentu, použité akustické signály, odstupy signál-šum, aplikovaná sluchadla a způsob statistického zpracování výsledků jsou stejné jako při hodnocení vlivu adaptace na monaurální korekci. Proto autor odkazuje na uvedenou publikaci (Havlík R.: Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv předchozí adaptace na monaurální korekci).

VÝSLEDKY

Celkem bylo vyšetřeno 95 osob do 75 let věku a 94 osob starších než 75 let (graf 1).

Histogram věkového rozložení probandů ve skupině do 75 let.<br><i>osa x: věková hranice, osa y: četnost</i>
Graf 1. Histogram věkového rozložení probandů ve skupině do 75 let.<br><i>osa x: věková hranice, osa y: četnost</i>

  1. Srovnání průměrného zlepšení srozumitelnosti řeči při binaurální korekci ve srovnání s monaurální u osob do a nad 75 let věku
    Tabulky 1 a 2 uvádějí zlepšení rozumění v jednotlivých SNR při binaurálním zesílení oproti zesílení monaurálnímu u osob mladších a starších než je uvedená věková hranice.
  2. Statistické srovnání průměrného věku obou sledovaných skupin
    Rozdíl průměrného věku činil 29 roků, věku, výsledek t-testu byl 14,17, hodnota p představovala 2,07 x 10 26.

Tab. 1. Srovnání zlepšení srozumitelnosti řeči.
Srovnání zlepšení srozumitelnosti řeči.

Tab. 2. Srovnání srozumitelnosti řeči provedené pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů.
Srovnání srozumitelnosti řeči provedené pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů.

Histogram věkového rozložení probandů ve skupině nad 75 let.&lt;br&gt;&lt;i&gt;osa x: věková hranice, osa y: četnost&lt;/i&gt;
Graf 2. Histogram věkového rozložení probandů ve skupině nad 75 let.<br><i>osa x: věková hranice, osa y: četnost</i>

Porovnání zlepšení rozumění v jednotlivých SNR při binaurálním zesílení oproti zesílení monaurálnímu u osob do a nad 75 let věku.
Graf 3. Porovnání zlepšení rozumění v jednotlivých SNR při binaurálním zesílení oproti zesílení monaurálnímu u osob do a nad 75 let věku.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

  1. Statisticky významný rozdíl ve zlepšení srozumitelnosti řeči při použití binaurální korekce u skupiny osob věku do a nad 75 let nebyl na 1% hladině významnosti nalezen na žádné úrovni SNR (zlepšení rozumění v rozmezí 0,1% - 3,9%, p ≥ 0,03).
  2. Průměrný věk probandů v obou skupinách vykazuje statisticky vysoce významný rozdíl (rozdíl průměrného věku 29 let, p = 2,07 x 10 26).

DISKUSE

Leshowitz (6) prokázal, že maskovací efekt šumu se ve vyšším věku výrazně zvyšuje. Starší osoby potřebují pro dobrou srozumitelnost vyšší odstup signál-šum ve srovnání s osobami mladšími.

Helfer (4) hodnotil srozumitelnost řeči na pozadí šumu u osob starších 60 let. Vycházel z předpokladu, že v této věkové skupině dochází v centrálním sluchovém orgánu k difuzním degenerativním změnám, které mohou vést ke zvýšení maskovacího efektu šumu. Výsledky ukázaly, že binaurální poslech na pozadí šumu je i v této věkové skupině přínosnější než poslech monaurální v důsledku centrálního zvýšení poměru signál-šum. To je velmi důležité zejména proto, že 60 % uživatelů sluchadel patří právě do této věkové kategorie (3). Porucha centrálního zpracování akustického signálu snižuje efekt sluchadla, přesto mnozí takto postižení lidé jsou spokojenými uživateli sluchadel (9).

Kim a spol. (5) zdůrazňují, že u osob ve vyšším věku neexistuje přesná korelace prahového tónového audiogramu a srozumitelnosti řeči. Příčinou jsou různé formy retrokochleárního postižení, které negativně ovlivňují přenos a zpracování komplexního akustického signálu.

Standardní slovní audiometrie, ať již prováděná na pozadí ticha či různých kompetitivních akustických signálů, nedává při použití izolovaných slov reálný obraz o srozumitelnosti řeči při běžné komunikaci, zejména při vyšším řečovém tempu. Z tohoto pohledu je zajímavá práce autorské dvojice Causey&Bender (1). Měřili čas, který uplynul mezi reprodukovanými jednoslabičnými slovy a odpovědí nedoslýchavého při slovní audiometrii ve volném poli s korekcí. Zjistili, že u osob používajících binaurální korekci byl tento čas kratší než u osob používajících korekci monaurální. Toto zjištění je významné vzhledem ke skutečnosti, že ve vyšším věku dochází ke zpomalení zpracování akustického signálu.

ZÁVĚR

Ve sledovaných souborech probandů nebyl statistickým hodnocením prokázán relevantní rozdíl v přínosu binaurální korekce oproti monaurální u skupiny osob do a nad 75 let věku. Obě mají při použití druhého sluchadla prakticky stejný zisk.

MUDr. Radan Havlík
AUDIO-Fon centr, s.r.o.
Obilní trh 4
602 00 Brno
e-mail: radan.ha@seznam.cz


Zdroje

1. Causey, D., Bender, D.: Clinical studies in binaural amplification. In Libby, E. (ed): Binaural hearing and amplification. Chicago, Zenetron, Inc., 2, 1980, s. 75-96.

2. Cooper, J. C., Gates, G. A.: Central auditory processing disorders in the elderly: the effects of pure tone average and maximum word recognition. Ear Hear, 13, 1992, 4, s. 278-280.

3. Cranmer, K.: Hearing instrument dispensing. Hear Instrum., 40, 1989, 6, s. 6-15.

4. Helfer, K. S.: Aging and the binaural advantage in reverberation and noise. J. Speech Hear Res., 35, 1992, s. 1394-1401

5. Kim, S. H., Frisina R. D., Mapes, F. M, Hickman E. D., Frisina, D. R.: Effect of age on binaural speech intelligibility in normal hearing adults. Speech Communication, 48, 2006, 6, s. 591-597.

6. Leshowitz, B.: Speech intelligibility in noise for listeners with sensorineural hearing damage. IPO annual progress report (Institute for Perception Research, Eindhoven), 12, 1997, s. 10-23.

7. Martin, J. S., Jerger, J. F.: Some effects of aging on central auditory processing. Journal of Rehabilitation Research & Development, 42, 2005, (suppl. 2), s. 1-11.

8. Rodriguez, G. P., diSarno, N. J., Hardiman, C. J.: Central auditory processing in normal-hearing elderly adults. Audiology, 29, 1990 2, s. 85-92.

9. Stach, B., Louiselle, L., Jerger, J.: Special hearing aid consideration in elderly patients with auditory processing disorders. Ear Hear, 12, 1991, s. 131-137.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se