Chirurgická léčba maligních nádorů štítné žlázy u dětí


Surgical Therapy of Malignant Tumors of Thyroid Gland in Children

Introduction:
Malignant tumors of thyroid gland in children are rare. The incidence has been reported around 1 : 1 000 000. The diagnostics of thyroid gland tumors in children includes endocrine examination (evaluation of funkcion of thyroid gland) and sonography of thyroid gland and neck including lymphatic nodes. Based on clinical picture and sonography of thyroid gland, the material for cytological examination in mostly sampled by a thin needle biopsy (puncture) (FNAB). The therapy of thyroid gland malignant tumorts includes several therapeutic modalities. The surgical method in case of malignant tumors is represented by a total thyreodectomy (TTE), extended in affected lymphatic nodes by the block dissection of cervical nodes. Another step in the treatment in the radiation therapy (administration of radioactive iodine, actinotherapy).

Material and methods:
In the years 1998-2005 surgical therapy was used to treat 21 children at the age 7-16 years for removal of thyroid gland, 14 of them for established malignity of thyroid gland. From the group with malignity, there were 7 boys (50%) and 7 girls (50%). In the evaluation of definitive histological examinations, papilary carcinoma was present most often. The first sing in 6 patients (43%) was the swelling of regional lymphotic nodes. In 7 patients (50%) there was a bundle in tyroid gland. One patients was incident for operation on the basis of genetic examination in the family with the MEN IIa syndrome. The surgical intervention represented total thyroidectomy in 11 patients. The total character of the intervention for histologically established malignity after a partial intervention was performed in two patients The extirpation of residues of tyroid tissue after TTE was performed in one patient. In nine patients with affection of lymphatic nodes, TTW was accompanied, by selective posterolateral modified block dissection with saving of all structures, the block dissection extended by region VI was made twice and upper mediastinal nodes once

Result:
In neither case was a paresis of either vocal corel. Transiend hypocalcemia was recorder there times, but normalization developed within thereweeks. The development of keloid cicatrice developed in one patient. Adjuvant treatment with radioactive iodines was indicated in 11 (79%) patients. External irradiation was not indicated at all. All patients are presently without any signs of the original disease.

Conclusion:
A complex examination of the patients with suspected malignity of thyroid gland should be performed in specialized centers with the collaboration of the endocrinologist and surgeon of thyroid gland - a specialist for child age, and possibly also oncologist and a radiotherapy specialist. The recommended therapy in malignant tumor of thyroid gland is based on radical inervention in the sense of total thyroidectomy. If the lymphatic nodes are affected, the selective, most frequently posterolateral block dissection with saving the structures is the only suitable method from the oncological point of view. The prognosis for children patients with differentiated carcinoma of thyroid gland, diagnosed in time and correctly treated is excellent.

Key words:
malignant tumor, thyroid gkand, children, total thyroidectomy.


Autoři: P. Janoušek 1;  Z. Kabelka 1;  J. Betka 2;  V. Boleslavská 1;  P. Vlček 3;  R. Kodet 4;  J. Astl 2
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha ;  přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha 1;  přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 2;  přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. Ústav patologické anatomie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha 3;  přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 3, pp. 168-173.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Zhoubné nádory štítné žlázy jsou u dětí vzácné. Incidence je uváděna okolo 1 : 1000 000. Diagnostika nádorů štítné žlázy u dětí zahrnuje vyšetření endokrinologické (posouzení funkčního stavu žlázy) a sonografii štítné žlázy a krku včetně lymfatických uzlin. Na základě klinického obrazu a sonografického nálezu je indikován odběr materiálu na cytologické vyšetření zpravidla metodou - punkce tenkou jehlou (FNAB). Léčba zhoubných nádorů štítné žlázy i u dětí zahrnuje více léčebných modalit. Chirurgickou léčebnou metodou v případě zhoubných nádorů je totální tyroidektomie (TTE), při postižení lymfatických uzlin rozšířená o blokovou disekci krčních uzlin. Další krokem v léčbě je léčba radiační (aplikace radiojodu, aktinoterapie).

Materiál a metody:
V letech 1998-2005 jsme operačně léčili 21 dětí ve věku 7-16 let pro onemocnění štítné žlázy, z toho 14 pro zjištěnou malignitu štítné žlázy. Ze souboru s malignitou bylo 7 (50 %) chlapců a 7 (50 %) dívek. Při hodnocení definitivních histologií byl nejčastěji zastoupen papilární karcinom. Jako první příznak se objevilo u 6 (43%) pacientů zduření regionálních lymfatických uzlin. U 7 (50%) pacientů byl prvním příznakem uzel ve štítné žláze. Jeden pacient byl k operaci indikován na základě genetického vyšetření u rodiny se syndromem MEN IIa. Operační výkon představoval u 11 pacientů totální tyroidektomii. Totalizace výkonu pro histologicky zjištěnou malignitu po parciálním výkonu byla provedena u 2 pacientů. U 1 pacienta byla provedena exstirpace reziduí tyroideální tkáně po TTE. U 9 pacientů s postižením lymfatických uzlin byla spolu s TTE provedena selektivní posterolaterální modifikovaná bloková disekce se šetřením všech struktur; 2x byla bloková disekce rozšířená o oblast VI a 1x o horní mediastinální uzliny.

Výsledky:
V žádném případě nedošlo k paréze ani jedné z hlasivek. 3x jsme zaznamenali tranzitorní hypokalcémii, která se do 3 týdnů normalizovala. 1x jsme popsali u reoperovaného pacienta vznik keloidní jizvy. Adjuvantní léčba radiojódem byla indikována u 11 (79 %). Nebylo indikováno zevní ozáření. Všichni pacienti jsou v současnosti bez známek původního onemocnění.

Závěr:
Komplexní vyšetření pacienta s podezřením na malignitu štítné žlázy by mělo být provedeno ve specializovaných centrech ve spolupráci endokrinologa a chirurga štítné žlázy - specialisty na dětský věk, případně i onkologa a radioterapeuta. Léčebně doporučujeme u maligních nádorů štítné žlázy radikální výkon ve smyslu totální thyroidektomie. Jestliže jsou postiženy lymfatické uzliny, je z onkologického hlediska jedinou vhodnou metodou selektivní, nejčastěji posterolaterální bloková disekce se šetřením struktur. Prognóza dětských pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy, včasně diagnostikovaným a správně léčeným, je vynikající.

Klíčová slova:
zhoubný nádor, štítná žláza, děti, totální tyroidektomie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se