Cholesteatom a píštěl kostěného labyrintu


Cholesteatoma and Fistula of Bone Labyrinth

Summary:
The authors evaluate seven patients with fistula of labyrinth, which were verified during 220 operations on patients with chronic middle ear inflammations with cholesteatoma at the ORL Department of Regional Hospital Pardubice from July 1997 till December 2002. Three patients suffered from vertigo already before the operation and two of them had even a positive fistula symptom; four patients were without vertigo. Two patients were deaf before the operation and one other patient had a partial facial nerve paralysis.

The therapy consisted in sanation (treatment) of the inflammation by the open technique with removal of the posterior wall of ear canal (canal wall down) and removal of the cholesteatoma matrix from the fistula. The fistula was detected six times on the lateral and once on the superior semicircular canal. In two patients, intracranial complications were diagnosed (subperiostal abscess in one patient and in second one pachymeningitis with periphlebitis of the sigmoid sinus). In five patients with preserved hearing before the operation, the hearing remained unchanged after the operation, air conduction decreased in one, improved air and bone conduction improved in another patient and a deterioration of the conductive and perception components of hearing deteriorated in the other patient. The paralysis of facial nerve diagnosed in one patient before the therapy improved after the operation.

The authors discuss present opinions on the pathophysiology of the origin of fistula on the basis of destruction of the labyrinth bone wall due to chronic middle ear inflammation, the way of performing of the fistula test and its diagnostic contribution, the classification and staging of the labyrinth fistula and the tactics of therapy.

Key words:
labyrinth fistula, cholesteatoma, fistula symptom.


Autoři: V. Chrobok 1 ;  A. Pellant 1,2;  E. Šimáková 3;  K. Pokorný 1;  A. Pollak 4
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice ;  přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 1;  přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN, Hradec Králové 2;  přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. ORL klinika, Univerzitní nemocnice, Zurich, Švýcarsko 3;  přednosta prof. Dr. med. S. Schmid 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 4, pp. 193-198.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Autoři hodnotí sedm nemocných s píštělemi labyrintu, které byly verifikovány při 220 operacích nemocných s chronickým středoušním zánětem s cholesteatomem na ORL klinice KNP Pardubice od července 1997 do prosince 2002. Již před chirurgickým ošetřením měli tři nemocní závratě a dva z nich současně pozitivní píštělkový příznak; čtyři nemocní byli bez vertiga. U dvou nemocných byla před operací přítomna hluchota a u jednoho dalšího nemocného částečná periferní obrna lícního nervu.

Léčba spočívala v sanaci zánětu otevřenou technikou se snesením zadní stěny zvukovodu (canal wall down) a v odstranění matrix cholesteatomu z píštěle. Píštěl byla zjištěna šestkrát na laterálním a jedenkrát na horním polokruhovitém kanálku. U dvou nemocných byly diagnostikovány nitrolební komplikace 1. fáze (u jednoho nemocného subperiostální absces, u jiného nemocného pachymeningitida s periflebitidou esovitého splavu). Z pěti nemocných se zachovaným sluchem před operací zůstal u dvou po operaci sluch nezměněn, u jednoho došlo k poklesu vzdušného vedení, u jednoho naopak ke zlepšení vzdušného i kostního vedení a konečně u jednoho nemocného došlo ke zhoršení převodní i percepční složky sluchu. Obrna lícního nervu diagnostikovaná u jednoho nemocného před léčbou se po operaci upravila. V diskusi jsou uvedeny současné názory na patofyziologii vzniku píštěle na podkladě destrukce kostěné stěny labyrintu vlivem chronického středoušního zánětu, názory na způsob provedení a diagnostický přínos píštělkového testu, na klasifikaci a staging píštělí labyrintu a na taktiku léčby.

Klíčová slova:
píštěl labyrintu, cholesteatom, píštělkový příznak.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se