Treatment of Contact Granulomas of the Larynx


Léčba kontaktních granulomů hrtanu

Kontaktní (pyogenní) granulom hrtanu je poměrně vzácné, ale úporně recidivujícíonemocnění. Zásadní význam pro léčbu kontaktních granulomů má objasnění etiologického faktorujejich vzniku. Z tohoto hlediska se dělí na granulomy hyperfunkční, peptické, postintubační a idio-patické. Na základě hodnocení léčby vlastního souboru a literárních údajů jsou navržena schémataléčby, která jsou pro každou výše uvedenou skupinu modifikována.

Klíčová slova:
kontaktní (pyogenní) granulom laryngu, gastroezofageální reflux, direktní laryngoskopie.


Authors: M. Světlík;  J. Betka;  M. Taudy;  P. Kasík;  J. Klozar
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 71-76.
Category:

Overview

Contact (pyogenic) granuloma of the larynx is a relatively rare but stubborn disease.Elucidation of the etiological factor of their development is of basic importance for the treatmentof contact granulomas. From this aspect granulomas are divided into hyperfunctional, peptic,postuntibational and idiopathic granulomas. Based on the evaluation of treatment of their owngroup of patients and data in the literature the authors recommend patterns of treatment modifiedfor each of the above mentioned groups.

Key words:
contact (pyogenic) granuloma of the larynx, gastrooesophageal reflux, directlaryngoscopy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account