Česká verze dotazníku kvality života pro pacienty s chronickou rinosinusitidou SNOT-22 (Sino-nasal outcome test)


Czech Version of the Quality of Life Questionnaire for Patients with Chronic Rhinosinusitis SNOT-22 (Sino-nasal Outcome Test)

Since the 1990’s there have been increased efforts to evaluate the quality of life of patients in all medical fields. Quality of life is a standard part of the algorithms used to evaluate disease severity, treatment efficacy or different treatment modalities. Until now, there has been no validated Czech version of the questionnaire for evaluation of the quality of life in patients with CRS. In the article the Czech version of 22-item Sino-nasal Outcome test (SNOT-22) is presented. The Czech version has been already validated and thus represents a suitable tool for assessing the quality of life of patients with CRS and the effectiveness of surgical treatment which can be recommended to all Czech colleagues.

Key words:
quality of life, chronic rhinosinusitis, SNOT-22.


Autoři: P. Schalek
Působiště autorů: ORL klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. A. Hahn, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 3, pp. 149-151.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V posledních dekádách je zřejmý nárůst snahy o zhodnocení kvality života nemocných ve všech medicínských oborech. Posouzení kvality života je dnes již standardní součástí algoritmů používaných ke zhodnocení závažnosti onemocnění, účinnosti léčby nebo porovnání různých léčebných modalit. Do současné doby nebyla k dispozici žádná validizovaná česká verze některého z dotazníků užívaných ve světě pro zhodnocení kvality života u pacientů s chronickou rinosinusitidou. V příspěvku je prezentována česká verze 22položkového Sino-Nasal Outcome testu (SNOT-22). Tato česká verze byla validizována a představuje tedy vhodný nástroj pro zhodnocení kvality života nemocných s chronickou rinosinusitidou a účinnosti chirurgické léčby, jehož používání lze české otorinolaryngologické veřejnosti doporučit.

Klíčová slova:
kvalita života, chronická rinosinusitida, SNOT-22.

Kvalita života (QoL) je definována jako rozdíl mezi očekáváním a skutečným stavem (1). Součástí celkové kvality života je kvalita života vztažená ke zdraví, která je ovlivněna zdravím pacientů a může být změněna léčbou. Jedná se tedy o funkční následky nemoci a její následné léčby tak, jak jsou vnímány pacientem. V posledních dekádách je zřejmý nárůst snahy o zhodnocení kvality života nemocných ve všech medicínských oborech. Nástroje používané ke zhodnocení kvality života jsou buď generic health instruments, zhodnocující celkový stav, nebo disease specific questionnaires, zaměřené na symptomy určitého onemocnění.

Chronická rinosinusitida (CRS) je onemocnění, pro které je typická vysoká prevalence a významné snížení kvality života. Kvalita života je dnes již standardní součástí algoritmů používaných ke zhodnocení závažnosti onemocnění, zhodnocení účinnosti léčby nebo porovnání různých léčebných modalit. I když máme v současnosti celou řadu diagnostických postupů jak zhodnotit sinonazální onemocnění, rozhodně nelze říci, že jejich výsledky jednoznačně korelují s kvalitou života tak, jak ji vnímá pacient (5). To jak chronická rinosinusitida ovlivňuje jeho každodenní život je z hlediska nemocného daleko důležitější než jaký je výsledek jeho CT vyšetření či má-li v etmoidech drobný polyp.

Do současné doby nebyla k dispozici žádná validizovaná česká verze některého z ve světě užívaných dotazníků pro zhodnocení kvality života u pacientů s CRS. V příloze 1 prezentujeme českou verzi dotazníku SNOT-22 (Sinonasal Outcome test) (5), který vychází ze SNOT-20 (7). Rozdíl mezi oběma testy je v přidání otázek týkajících se nosní obstrukce a zhodnocení čichu a chuti, které lze považovat za velmi důležité ukazatele kvality života. SNOT-22 je doporučen jako jeden z nejvhodnějších nástrojů pro zhodnocení QoL u nemocných s CRS (4) a byl přeložen a validizován ve švédské a čínské verzi (4).

Přeložená česká verze SNOT-22 byla validizována určením jeho reliability, validity a senzitivity (8).

Reliabilita (vnitřní konzistence) byla testována pomocí Cronbachova α a určením test-retest reliability. Diskriminační validita (schopnost dotazníku rozlišit mezi těmi kdo trpí sledovaným onemocněním a ostatní populací) byla testována porovnáním pacientů s CRS se dvěma kontrolními skupinami. Skupiny byly porovnány analýzou variance (ANOVA) a Tukey-Cramer-HSD testem. Senzitivita (responsiveness) byla posouzena pomocí koeficientu SRM (Standardized Response Mean). Výsledky validizace jsou srovnatelné s validizací anglické verze dotazníku (3).

Příloha 1. Česká validizovaná verze dotazníku kvality života SNOT-22.
Příloha 1. Česká validizovaná verze dotazníku kvality života SNOT-22.

Tato studie prokázala, že rovněž česká verze QoL dotazníku SNOT-22 představuje validní nástroj pro zhodnocení kvality života nemocných s CRS a účinnosti chirurgické léčby a jeho používání lze tedy doporučit české otorinolaryngologické veřejnosti.

Poděkování patří firmě Schering-Plough, s.r.o., za spolupráci pří statistickém zpracování dat použitých u  validizace české verze SNOT-22.

MUDr. Petr Schalek
ORL klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: schalek@fnkv.cz


Zdroje

1. Calman, K. C.: Quality of life in cancer patients- an hypothesis. J. Med. Ethics, 10, 1984, s. 124-127.

2. Hopkins, C., Browne, J. P., Slack, R., Lund, V. J., Topham J., Reeves, B., Copley, L., Brown, P., van der Meulen, J.: The national comparative audit of surgery for nasal polyposis and chronic rhinosinusitis. Clin. Otolaryngol Allied Sci., 31, 2006, s. 390-399.

3. Hopkins, C., Gillett, S., Slack, R., Lund, V. J., Browne, J. P.: Psychometric validity of 22-item sinonasal outcome test. Clin. Otolaryngol, 34, 2009, s. 447-454.

4. Lu, W., Qi, F, Gao, Z. Q.: Quality of life survey on patients with chronic rhinosinusitis by using Chinese version of SNOT-22. Chinese J. of Otolarylngol Head Neck Surg., 43, 2008, s. 18-21.

5. Lund, V. J.: Health related quality of life in sinonasal disease. Rhinology, 39, 2001, s. 182-186.

6. Morley, A. D., Sharp, H. R.: A review of sinonasal outcome scoring systems- which is the best? Clin. Otolaryngol, 31, 2006, s. 103-109.

7. Piccirilo, J. F., Merritt, M. G., Richards, M. L.: Psychometric and clinimetric validity of the 20-item Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-20). Otolaryngol Head Neck Surg., 126, 2002, s. 41-47.

8. Schalek, P., Otruba, L., Hahn, A.: Quality of life in patients with chronic rhinosinusitis- A validation of the Czech version of Sino-nasal outcome test Questionnaire (SNOT-22), v tisku, Eur Arch. of Otolaryngol, DOI: 10.1007/s00405-009-1180-8.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se