Present Trends in the Treatment of Inflammation of Upper Respiratory Pathways(sinusrhinitis)


Současné trendy v léčbě zánětůhorních dýchacích cest (rinosinusitid)

Záněty horních dýchacích cest patří mezi frekventovaná onemocnění. Původci jsou různí,od virů přes bakterie, alergeny k fyzikálním a chemickým patologickým činitelům. Symptomyonemocnění jsou velmi podobné, avšak průběh a závažnost jednotlivých zánětů se různí od lehceprobíhajících až po těžké záněty s možností komplikací, které mohou ohrozit i život nemocného.Z toho je zřejmé, že včasná a správná diferenciální diagnostická úvaha následovaná adekvátníléčbou je nanejvýš potřebná. Dříve se striktně oddělovala medikamentózní a chirurgická léčbaa někdy se kladla dokonce do vzájemného protikladu.

Klíčová slova:
záněty horních cest dýchacích, diferenciální diagnostika, medikamentóznía chirurgická léčba.


Authors: J. Vokurka
Authors‘ workplace: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 1, pp. 3-7.
Category:

Overview

Inflammations of upper respiratory pathways belong to frequent diseases. These arecaused by various agents including viruses, bacteria, allergens, physical and chemical pathologicalagents. Symptoms of these diseases are similar, but the course and severity of individual inflammationsvary from a light course to severe inflammations with the possibility of life threateningcomplications. That iswhy an early and correct differential diagnosis, followed by adequate therapy,is so much needed. Drug therapy and surgical treatment were previously strictly separated andsometime even contraposed.

Key words:
inflammations of upper respiratory pathways, differential diagnosis, drug andsurgical therapy.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account