Acoustic Properties of the External Auditory CanalInfluenced by Exostoses


Ovlivnění akustických vlastnostízevního zvukovodu exostózami

Autoři provedli statistickou analýzu audiometrických vyšetření pro kostní vedení vefrekvencích 0,25, 0,5, 1, 2, 3 a 4 kHz u 17 nemocných s exostózami zevních zvukovodů. Do souborubylo zařazeno 10 osob exponovaných v zaměstnání hlukem. Bylo zjištěno, že nemocní s exostózamizevních zvukovodů mají oproti ostatní populaci větší sluchové ztráty ve frekvenční oblasti pod 2kHz, a to bez ohledu na to, zda byli v minulosti exponováni hlukem či nikoliv. Autoři se domnívají,že tyto audiometrické nálezy by mohly být vysvětleny odlišnými akustickými vlastnostmi zevníhozvukovodu u takto postižených lidí.

Klíčová slova:
exostózy, zevní zvukovod, chronické akustické trauma, akustika.


Authors: Jan Mejzlík ;  K. Pellant;  A. Pellant;  J. Šalandová
Authors‘ workplace: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, primář prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav mechaniky těles, VÚT, Brno, vedoucí katedry prof. Ing. C. Kratochvíl, DrSc. Centrum pracovního lékařství Nemocnice Pardubice, primářka MUDr. J. Šalandová
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 1, pp. 14-16.
Category:

Overview

The authors analysed statistically audiometric investigations of bone conduction atfrequencies of 0.25, 0.5, 1, 2, 3 and 4 kHz. A group of 17 patients with exostoses in the external auditorycanal was observed. Ten subjects of the group were exposed to noise in their employment. The aimof the analysis was to compare audiometric findings in bone conduction in the observed group withthe literature dealing with hearing loss in the general population. It was found that patients withexternal auditory canal exostoses had a permanent auditory threshold shift in the range up to 2kHz, however there is no evidence of this feature in the rest of the population. The auditory thresholdshift is not dependent on noise exposure in the case-history. The authors suggest that differentacoustic characteristics of external auditory canals with exostoses could explain these audiometricfindings.

Key words:
exostosis, external auditory canal, noise-induced hearing loss, acoustics.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account